Obec Netřebice
www.obecnetrebice.cz

Netřebice - oficiální stránky obce

Mateřská škola
Školní řád

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

identifikacni-udaje-o-skole.docxSoubor ke stažení

____________________________________________________________________________________

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

charakteristika-skoly.docxSoubor ke stažení

_____________________________________________________________________________________

FILOZOFIE ŠKOLY

filozofie-skoly.docxSoubor ke stažení

_____________________________________________________________________________________

ADAPTAČNÍ PODMÍNKY

adaptacni-podminky.docxSoubor ke stažení

______________________________________________________

 

 

Školní řád Mateřské školy Netřebice

 

 

Zřizovatel: Obecní úřad Netřebice

 

Název a sídlo: Mateřská škola Netřebice

 

Netřebice 78

 

382 32 Velešín

 

Druh organizace: Příspěvková organizace

 

Telefon MŠ: 380 321 022

 

Telefon ŠJ: 728 451 862

 

Webové stránky: www.obecnetrebice.cz

 

 

 

 

E-mail: skolka-netrebice@seznam.cz 2


- 1 -

 

1 Obsah

 

2 Úvodní ustanovení .......................................................................................................................... 4

 

3 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona) ..................................................................................... 5

 

3.1 Práva a povinnosti dítěte .............................................................................................. 5

 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ........................................................ ............... 5

 

3.3 Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění ......................................... 7

 

3.4 Individuální vzdělávání dítěte ....................................................................................... 7

 

3.5 Základní pravidla chování ve škole ................................................................................ 8

 

3.6 Režim při akcích pořádaných školou ............................................................................. 8

 

3.7 Úplata za školní vzdělávání a školní stravování ............................................................ 9

 

3.8 Stravování dětí .............................................................................................................. 9

 

4 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona) ....................................................................................................... 10

 

4.1 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole .................................... .......... 10

 

4.2 Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání ........................................................ 10

 

5 Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona) ......................... 11

 

5.1 Provoz mateřské školy ............................................................................................... 11

 

5.2 Přijímání dětí .............................................................................................................. 11

 

5.3 Průběh a ukončování vzdělávání ................................................................................ 13

 

5.4 Přerušení nebo omezení provozu MŠ ......................................................................... 13

 

5.5 Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy........................................ 14

 

5.6 Předávání dětí zákonným zástupcům ......................................................................... 14

 

6 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona) ......................................................................................................... 15

 

6.1 Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci, kontakty ............................. 15

 

6.2 Postup při informování o úrazu .................................................................................. 16

 

6.3 Prevence sociálně patologických jevů a šikany ........................................................... 17

 

6.4 Prevence šíření infekčních onemocnění ..................................................................... 17

 

6.5 Podmínky vnášení a nakládání s věcmi nesouvisejícími se vzděláváním .................... 18

 

7 Podmínky zacházení s majetkem školy ........................................................... .............. 18

 

7.1 Zákaz poškozování a ničení majetku ........................................................................... 18

 

7.2 Oznamování zjištění poškození nebo odcizení majetku, náhrada škody .................... 18

 

- 2 -

 

8 Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 škol. zákona) .............................................................................................................................. 19

 

8.1 Místo zveřejnění školního řádu ................................................................................... 19

 

8.2 Způsob seznámení se školním řádem........................................................................... 19

 

9 Použitá literatura .................................................................................................... ....... 20

 

- 3 -


2 Úvodní ustanovení


a) Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

b) Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci dětí a zaměstnanci jsou s ním prokazatelným způsobem seznámeni.

 

c) Obsah školního řádu je vymezen:

 

 Zákon č 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů(dále jen školský zákon)

 

 Zákon č 117/1995 Sb., sdělení ministerstva zahraničních věcí (Úmluva o právech dítěte), v platném znění

 

 Zákon č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 Zákon č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 

 Zákon č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 Zákon č 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákoník práce)

 

 Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění (dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání)

 

 Vyhláška č 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů(dále jen vyhláška o školním stravování)

 

 Vyhláška č 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky, ve znění pozdějších předpisů

 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: 37 014/2005-25, Č. 2

 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj.: 21 291/2010-28

 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, čj.: 22 294/2013-1

 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy: Pomůka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu, čj.: 10 862/2015


- 4 -


3 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)3.1 Práva a povinnosti dítěte

 

Dítě má právo:

 

 na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu § 33 školského zákona,

 

 při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte,

 

 na zajištění čnností a služeb poskytovanými školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

 

 podle rozhodnutí ředitelky školy mají právo na vzdělávání hendikepované děti (sluchově mentálně apod.),

 

 aby mu byla poskytována ochrana ve smyslu zajištění základních lidských potřeb, včetně lékařské pomoci,

 

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka, náboženství, kultury, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

 

 na respektování výchovy v rodině,

 

 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj,

 

 na volný čas a hru,

 

 na soukromí, diskrétnost a ochranu informací,

 

 na adaptační režim.

 

Dítě má povinnosti:

 

 dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole,

 

 dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zamětnanců školy,

 

 šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůkami (v případě svévolného ničení majetku jsou informování zákonní zástupci),

 

 dodržovat pravidla bezpečnosti, ohleduplnosti, společenského chování a hygienických návyků.

 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci mají právo:

 

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

 

- 5 -

konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy,

 

 projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce nebo ředitelce školy,

 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,

 

 na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského zařízení.

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

 

 oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně

 

 jsou odpovědni za to, že přivádějí do mateřské školy dítě zdravé,

 

 oznámit ihned infekční onemocnění dítěte,

 

 oznamovat ředitelce školy údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a dalš údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte,

 

 neprodleně sdělit učltelce nebo ředitelce školy každou změnu související s dítětem (změny bydliště, telefony, zdravotní stav apod.),

 

 ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

 

 dodržovat školní a vnitřní řád školy, řídit se předpisy a pokyny školy,

 

 předávat dítě učitelkám do třídy osobně

 

 nesmí dávat dítěti do školy nebezpečné předměty, kterými by si mohlo ublížit samo, nebo ostatním dětem,

 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání,

 

 nepoškozovat majetek školy a ostatních dětí, případné škody jsou povinni nahradit,

 

 zajistit, aby bylo dítě při pířchodu do mateřské školy vhodně a čistě upraveno,

 

 po převzetí dítěte neprodleně opustit areál mateřké školy,

 

 označt věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně

 

 děti vybavit pro pobyt v mateřké škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu bezpečná (pantofle a obuv jakéhokoliv podobného druhu jsou nepřijatelné).

 

- 6 -

 

3.3 Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 

Od 1. 1. 2017 platí povinné předškolní vzdělávání dětí, které se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se koná v období od 2. do 16. kvěna. Termín stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 

 Způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 

a) pravidelná denní docházka v pracovních dnech

 

b) individuální vzdělávání dítěte

 

c) vzdělávání v přípravné třídě ZŠ

 

d) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

 

V případě bodů b), c) a d) je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

3.4 Individuální vzdělávání dítěte

 

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

 Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

 

 Mateřská škola ověří v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Způsob, přesný termín a náhradní termíny ověření stanoví ředitelka školy. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 

- 7 -

 

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

3.5 Základní pravidla chování ve škole

 

Z hlediska hygieny používají děti přezůvky, které nezanechávají stopy, zákonní zástupci se přezouvají u hlavního vchodu, kde mají k dispozici pantofle či návleky.

 

 

 Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly způsobit úraz nebo jinak ohrozit zdraví dětí.

 

 V celém areálu školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky.

 

 Při vzájemném styku se zamětnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a zákonnými zástupci dětí jsou dodržovány pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

3.6 Režim při akcích pořádaných školou

 

O akcích konaných mimo školu jsou zákonní zástupci předem informováni.

 

 

 Informace jsou vždy vyvěšeny na nástěnce v přízemí budovy.

 

 Bližší informace sdělí učitelky zákonným zástupců ve třídě

 

 Počet pedagogických pracovníků při akcích konaných mimo školu se řídí vyhláškou o předšolním vzdělávání.

 

 Dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiný zletilý zamětnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č 263/2007 Sb.).

 

 Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu.

 

 Pokud se zákonný zástupce účastní akce pořádané školou i se sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, projedná to peřdem s učitelkou, zda je vhodné a možné tuto akci s mladším či starším sourozencem absolvovat. Pokud dojde ke vzájemné dohodě je zákonný zástupce povinen zabezpečit péči o toto dítě tak, aby nebyla narušena daná činnost a byla zajištěna bezpečnost tohoto dítěte.

 

- 8 -

 

3.7 Úplata za školní vzdělávání a školní stravování

 

Za předškolní vzdělávání a školní stravování dětí platí zákonní zástupci úplatu.

 

 

 V posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše jednoho školního roku, s výjimkou dětí se zdravotním postižením, se poskytuje vzdělávání bezúplatně (dle § 123 školského zákona).

 

 Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 Směrnice „O úplatě za předškolní vzdělávání“ je zveřejněna v šatně na místě určeném pro informace zákonným zástupcům.

 

 

 Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ– stravování.

 

 Všechny platby (úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování) probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 581904349/0800 vždy do 20. za předcházející měsíc pod variabilním symbolem jména dítěte. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§ 35, odst.1d školského zákona).

 

 

3.8 Stravování dětí

 

Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání se dítě které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.

 

 

 Podmínky školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou o školním stravování.

 

 Vzhledem k možnostem školní vývařovny mateřská škola neposkytuje dětem žádné dietní stravování.

 

 Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava.

 

 Interval mezi jednotlivými jídly je tříhodinový, děti s celodenním pobytem se stravují třikrát denně

 

- 9 -

 

 

 

Odhlášení stravy jsou zákonní zástupci povinni nahlásit nejpozději do 8:00 hodin dne nepřítomnosti dítěte osobně telefonicky (380 321 022, 728 451 862) nebo SMS (728 451 862).

 

 Pokud dítě náhle onemocní, mohou si zákonní zástupci neodhlášenou stravu vyzvednout od 11:15 do 11:30 hodin ve školní jídelně do vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti dítěte.

 

 Neodhlášenou stravu dítěte jsou zákonní zástupci povinni uhradit.

 

 Během celého dne je zajištěn pitný režim.

 

4 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zamětnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)4.1 Pravidla vzájemných vztahů se zamětnanci ve škole

 

Dodržování zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 

 

 Všchni pracovníci mateřské školy usilují o vytváření partnerských vztahů mezi MŠ a zákonnými zástupci.

 

 Všichni zamětnanci mají právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci.

 

4.2 Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

 

Zákonní zástupci mají možnost konzultovat výsledky vzdělávání dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy (ve třídě na předem dohodnuté schůzce nebo na rodičovských setkáních).

 

 Způsob informování probíhá diskrétně a s ohledem na ochranu informací.

 

- 10 -


5 Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)5.1 Provoz mateřaké školy

 

Mateřská škola Netřebice poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Netřebice 78, 382 32, Velešín.

 

 Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 do 16:15 hodin.

 

 Děti obvykle přecházejí do MŠ do 8:00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

 Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy probíhá adaptační režim dítěte individuálně. Na délce a potřebnosti adaptačního procesu se pedagogický pracovník dohodne společně se zákonnými zástupci především dle potřeb dítěte.

 

 Režim dne:

 

6:30 – 8:00 scházení dětí, volná hra, spontánní činnosti, individuální práce s dětmi

 

8:00 – 9:30 ranní komunitní kroužek, tělovýchovná chvilka, pohybové aktivity, hygiena, přesnídávka, řízená činnost a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

 

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:30 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

 

12:30 – 14:30 odpočinek, klidové aktivity

 

14:30 – 15:00 hygiena, odpolední svačina

 

15:00 – 16:15 spontánní a skupinové hry dětí, pobyt venku

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přízpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit.

 

5.2 Přijímání dětí

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

 

- 11 -

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Žádost o přijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek na adrese: www.obecnetrebice.cz na předepsaném formuláři.

 Termín přijímání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni na vývěsní tabuli obce, na webových stránkách mateřské školy a formou propagačních materiálů. O žádosti rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

 

 Pokud je více žadatelů bude postupovat ředitelka školy při přijímání dětí na základě kritérií zveřejněných na vývěsní tabuli obce, v MŠ a na webových stránkách.

 

 O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na vývěsní tabuli obecního úřadu a prostřednictvím webových stránek. Rozhodnutí se vydává do 30 dní po podání žádosti.

 

 Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ

 

 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

 Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má platný doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 Ředitelka školy může přijmout dítě na zkušební dobu v maximální délce 3 měsíců, pokud k tomu budou zjevné důvody.

 

 Děti mohou být do mateřské školy přjímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

 O integraci zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření

 

- 12 -

 

pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálněpedagogického centra příslušného zaměření.

 

 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, avšak nejdéle na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

5.3 Průběh a ukončování vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení peřdškolního vzdělávání (§ 35 školského zákona), jestliže:

 

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy nebo opakovaně porušuje školní řád,

 

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

5.4 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnost a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem.

 

 Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

- 13 -

 

5.5 Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy

 

Před vstupem do budovy MŠ zazvoní na zvonek u vchodových dveří a identifikují se z důvodu přehlednosti o osobách pohybujících se v prostorách školy.

 

 Ke vstupu do budovy využívají výhradně hlavní vchod.

 

 Po vstupu za sebou ihned zavřou dveře.

 

 Zákaz vpouštění dalších osob do budovy.

 

 V prostorách školy se všichni pohybují v přezůvkách či návlecích, které mají k dispozici u hlavního vchodu.

 

 V budově pobývají jen po dobu nezbytně nutnou.

 

 Ničím nenarušují režim dne.

 

 Při pobytu v MŠ dbají na svou bezpečnost a ochranu zdraví.

 

5.6 Předávání dětí zákonným zástupcům.

 

Pedagogičí pracovníci zodpovídají za děti od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce až do doby, kdy jej opět zákonný zástupce vyzvedne.

 

 K vyzvedávání dítěte jinou osobou musí zákonný zástupce dát písemný souhlas, který je uveden v Evidenčním listě dítěte.

 

 Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného zmocnění psaným zákonným zástupcem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě a podpis zákonného zástupce.

 

 Zákonný zástupce si dítě přebírá obvykle ve třídě popř. na školní zahradě

 

 Nevyzvedne-li zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě ani na základě telefonické výzvy do konce provozní doby nebo nebude-li způsobilá k vyzvednutí dítěte, bude učitelka kontaktovat Policii ČR.

 

 Opakované nerespektování provozní doby bude charakterizováno jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu s důsledkem možného ukončení docházky dítěte.

 

- 14 -


6 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)


6.1 Předcházení úrazů, uložení prostředků první pomoci, kontakty

 

Podle § 5 odst. 1 vyhlášky o předškolním vzdělávání právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

 Podle § 5 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřké školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 

a) 20 dětí z běžné třídy, nebo

 

b) 12 dětí ve třídě kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

 Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 

a) v odst. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

 

b) v odst. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

 Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, např sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřké školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

 Dohled nad dětmi může vykonávat další nepedagogická osoba, která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy a je řádně poučena o výkonu činnosti, která se po ní vyžaduje.

 

 Při zajišťování zotavovacích pobytů popř. výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna

 

- 15 -

 

výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 Pedagogický pracovník nese odpovědnost za dodržování hygieny a přiměřené větrání. Dbá na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobuje délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, mráz, atd.).

 

 Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, atd.).

 

 Před sportovními činnostmi a pohybovými aktivitami dětí, které probíhají ve třídě nebo venkovních prostorách areálu mateřské školy, zkontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte. Kontrolují funkčnost a bezpečnost tělocvičného nářadí a náčiní. Dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a jejich individuálním schopnostem.

 

 Při pracovní a výtvarné činnosti, při kterých je nezbytné použít nástroje (nůžky, nože, kladívka, atd.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy. Nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty, atd.).

 

 Prostředky první pomoci jsou uloženy v prádelně u vchodu do zahrady, v kanceláři  VŠ a v umývárně v prvním patře.

 

 Kontakty:

 

tísňové volání: 112

 

policie: 158

 

záchranná služba: 155

 

hasiči: 150

 

 

6.2 Postup při informování o úrazu

Všechny dětí v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

- 16 -

 

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařké vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.

 

 Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu. Školním úrazem je také úraz, který se stal při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpověné osoby.

 

 Školním úrazem není úraz, který se stal dítěti na cestě do mateřské školy a zpět a mimo areál školy.

 

6.3 Prevence sociálněpatologických jevů a šikany

 

Při ochraně před sociálněpatologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je důležitým prvkem výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života (prostřednictvím pohádek, pozorováním, kladením otázek, atd.).

 

 Pedagogičtí pracovníci sledují vzájemné vztahy mezi dětmi a snaží se negativní projevy zachytit již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

 V rámci prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

6.4 Prevence šíření infekčních onemocnění

 

Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze zdravé dítě které nemá žádné příznaky nemoci či infekce (kašel, průjem, zvracení, rýma apod.). Při závažném a opakovaném porušování by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte podle § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

 

 Pedagogičtí pracovníci mají právo nepřijmout do školy dítě evidentně nemocné, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí a personálu.

 

 Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno.

 

- 17 -

 

Výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění v rodině hlásí zákonní zástupci ihned učitelce (neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza apod.).

 

 Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o daném stavu a jsou povinni si své dítě co nejdříve vyzvednout.

 

6.5 Podmínky vnášení a nakládání s věcmi nesouvisejícími se vzděláváním

 

Do mateřské školy je zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí.

 

 Do školy je zakázáno nosit drahé cenné věci.

 

 Do šatny MŠ je zakázán vjezd s kočárky a dětskými odstrkovadly, koly apod.

 

 Do celého areálu školy je zakázán vstup s domácími zvířaty.

 

 Zákonní zástupci zajistí, aby byla na značce dítěte v šatně pouze látková taška s náhradním oblečením pro dítě. V šatně nesmí ponechávat igelitové sáčky nebo tašky.

 

7 Podmínky zacházení s majetkem školy


7.1 Zákaz poškozování a nieční majetku

 

Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému zacházení s majetkem školy (hračky, pomůcky, nářadí, náčiní apod.).

 

 V prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy.

 

7.2 Oznamování zjištění poškození nebo odcizení majetku, náhrada škody

 

V případě že zákonní zástupci zjistí poškození nebo odcizení majetku mateřské školy, neprodleně nahlásí tuto skutečnost učitelce.

 

 V případě poškození majetku dítětem bude tato záležitost projednána se zákonným zástupcem dítěte a po dohodě požadována oprava, nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

- 18 -

 

Zákonní zástupci odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.8 Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 škol. zákona)


8.1 Místo zveřejnění školního řádu

 

Školní řád je k dispozici zákonným zástupcům na informačním místě v přízemí budovy v šatně a na webových stránkách mateřské školy.

 

8.2 Způsob seznámení se školním řádem

 

Tento dokument je zveřejněn na přístupném místě prokazatelným způsobem (§ 30 odst. 3 školského zákona), s obsahem jsou seznámeni zaměstnanci na pedagogické radě a provozní poradě a zákonní zástupci dětí na rodičovské schůzce, kde seznámení se školním řádem stvrzují svým podpisem.

 

 

Platnost školního řádu od: 26. 8. 2015

 

Účinnost školního řádu od: 1. 9. 2015

- 19 -

 


9 Použitá literatura


ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Pomůka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2015. Dostupný také z:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pomucka-pro-reditele-skol-pri-tvorbe-skolniho-radu.

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Zákon č 561 ze dne 1. ledna 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 103, s. 4826-4901. Dostupný také z: http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon. ISSN 1211-1244.

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kvalifikační studium pro ředitele škol a školskýh zařízení[CD]. České Budějovice: Národní institut pro další vzdělávání, 2014.

ŠTOČEK, Milan, PaedDr. Rukověť mateřské školy. Nový Bydžov: aTre, v.o.s., 2015.

ŠTOČEK, Milan, PaedDr. Ředitel školy a vnitřní předpisy. Nový Bydžov: aTre, v.o.s., 2015.

 

- 20 -

 

_____________________________________________________________________________________

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO MŠ NETŘEBICE

účinnost od 1. 9. 2013Jednotřídní mateřská škola
Stanovená kapacita MŠ
: 28 dětí

Stanovená kapacita ŠJ:   30 jídel

Provozní doba:  PO - PÁ 6.30 - 16.30 hod.

Adresa: MŠ Netřebice 78, 38232 Velešín

Telefon: 380321 022, 728 451 862

E-mail:  skolka-netrebice@seznarn.cz

Statutární zástupceředitelka Jana Srogončíková

 

 

Schéma MŠ:

řed. Jana Srogončíková

uč. Pavla Papoušková

Schéma ŠJ:

VŠJ Renata Mlýnková
kuch. Božena Porkristlová

ukl. Marcela ŽampachováZpracováno na základě zákona c. 258 /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ č. 108 / 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolních zařízení a vyhlášky č. 43 /2006 Sb., o
mateřských š
kolách.

Péče o dítě:

Mateřské škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na specifické postavení.

Režim dne:

Je přizpůsoben podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Spontánní hry:

Probíhají od příchodu dítěte cca do 8.15 hod., při pobytu venku a odpoledních hodinách před odchodem domů / s přihlédnutím na věk a potřeby dítěte /.

Řízené činnosti:

Probíhají denně po dopolední svačině, dle potřeb, věku, schopností a vlastního zájmu dítěte účastnit se řízených činností.

Pohybové aktivity:

MŠ je vybavena pro pohyb jak ve třídě, tak i venku na školní zahrádce, který probíhá po celý den. V průběhu dne jsou zařazovány TV chvilky a pohybové hry, jednou týdně zařazujeme řízenou činnost v rámci TV.

Pobyt venku:

Je organizován mezi 9:30 – 11:30 hod., dle počasí a stavu ovzduší. V letních měsících se snažíme organizovat celý den na naší školní zahrádce. Děti by měly být chráněny před sluncem přikrývkou hlavy.

Odpočinek:

Přihlížíme k individualitě věkových skupin ve třídě. Od 12:30 do 14:30 hod. děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti mohou na postýlce odpočívat nebo spát. Pro odpočinek si mohou z domova přinést svou oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své biologické potřeby. Starším dětem se postupně zkracuje pobyt na postýlce a mohou se účastnit klidových aktivit tak, aby nerušily odpočívající děti.

Stravování:

Strava je připravována v MŠ: přesnídávka: 9:00 – 9:30 hod.

oběd: 11:30 – 12:15 hod.

svačina: 14:45 – 15:00 hod.

Jídlo vydává kuchařka, uplatňujeme prvky sebeobsluhy u starších dětí. Teplota jídla je denně zapisována, nesmí klesnout pod 68°C. Sledujeme vyváženost jídelníčku – vitamíny, vláknina apod. Pravidelně je vyhodnocován spotřební koš.

Větrání:

Všechny prostory jsou denně větrané. Vzhledem k umístění MŠ (u hlavní silnice) využíváme k přímému větrání oken směrem na zahrádku.

Vytápění:

Vytápění je zajištěno ve všech prostorech MŠ rozvodem z plynového kotle, který je umístěn ve sklepě. Teplota se pohybuje mezi 20 – 24°C.

Vybavení školy:

MŠ je po celkové rekonstrukci. V horní části budovy byl vyměněn koberec za PVC, do třídy byl zakoupen ergonometrický nábytek a proběhla celková rekonstrukce umývárny. V celé budově byla vyměněna dřevěná okna a vstupní dveře za plastová. Na školní zahrádce byla zhotovena hrací sestava Flora s dopadovou plochou a zastřešené pískoviště pergolou. Máme zde i tři zahradní stoly s lavicemi, které v letních měsících můžeme využívat ke svačinám.

Nakládání s prádlem:

Praní prádla má v náplni práce uklízečka. Jednou týdně vyměňujeme ručníky, ložní pak jednou za tři týdny.

Pitný režim:

Pro pitný režim byly zakoupeny dva barely. Jeden do třídy a druhý na školní zahradu. Děti pijí čistou vodu z plastových hrníčků, které jim průběžně dle potřeby umývá paní uklízečka.

Prostorové podmínky:

Podle zákona je v celé budově kouření zakázáno.

Organizace provozu:

MŠ je uzavřena vždy, když je státní svátek, karanténa, z provozních důvodů, v době vánočních svátků a v době letních prázdnin. Rodiče jsou s termíny uzavření MŠ vždy včas seznámeni. S dlouhodobým uzavřením jsou seznámeni dle vyhlášky, tzn. dva měsíce předem.

_________________________________________________________________________________

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘEBICE

okres Český Krumlov

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

OBSAH:

 

 

 

čl. 1. Úvodní ustanovení

čl. 2. Plátci

čl. 3. Základní částka

čl. 4. Snížení základní částky úplaty

čl. 5. Osvobození od úplaty

čl. 6. Snížení úplaty v případě přerušení provozu

čl. 7. Podmínky splatnosti úplaty

čl. 8. Závěrečná ustanovení

Vydal: Mateřská škola Netřebice 78, 382 32 Velešín

Schválila: ředitelka školy – Jana Srogončíková

Účinnost: od 1. května 2015

Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce a zaměstnance MŠ Netřebice

Ředitelka Mateřské školy Netřebice 78, 382 32 Velešín na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

čl. 1.

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty (dále jen úplata) za předškolní vzdělávání (dále PV) v mateřské škole (dále v MŠ). Možnost snížení nebo prominutí (osvobození) od úplaty a podmínky úplaty.

čl. 2.

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k PV v MŠ, jehož vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku nebo při opakování třetího ročníku (odklad školní docházky).

čl. 3.

Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za PV dítěte s celodenní docházkou činí 300,-Kč na příslušný měsíc.

čl. 4.

Snížení základní částky úplaty

  1. Snížit úplatu lze zákonnému zástupci dítěte, které žije v sociálně znevýhodněném rodinném prostředí (zákon č. 561/2004 Sb., § 16 odst. 4.

  2. Snížit úplatu až na polovinu lze zákonnému zástupci dítěte, které bylo řádně omluveno z PV pro své zdravotní problémy a nedocházelo ani jeden den v měsíci do MŠ, na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

    čl. 5.

    Osvobození od úplaty

  1. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které ve třetím ročníku MŠ dovrší šesti let.

  2. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ §51 odst. 2 a §69 odst. 1 písm. A) nebo § 70 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

3. Osvobodit od úplaty lze zákonného zástupce dítěte, z důvodu pozdějšího nástupu dítěte do mateřské školy (nejdéle však do doby dovršení tří let věku dítěte) a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

 

 

 

čl. 6

Snížení úplaty

  1. Pokud bude provoz přerušen méně než 5 dnů v měsíci, nebude stanoveno snížení úplaty.

  2. Pokud bude přerušen provoz na více jak 5 dnů v kalendářním měsíci, lze stanovit úplatu, která nepřesáhne poměrnou výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

čl. 7.

Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího měsíce, pokud se ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem na jiném termínu úplaty.

čl. 8.

Závěrečné ustanovení

Účinnost této směrnice je od 1. 5. 2015


 
Copyright © 2009  ·  Netřebice - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz